Ο ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του διαδικτύου των προϊόντων της COLOSTYLE ABEE, με διεύθυνση ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΤ 234 με ΑΦΜ 801483564   και τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας (+30) 210 6620713.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.colorstylepaint.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» ανάλογα του εάν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει, με ευθύνη του, να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Τροποποίηση Όρων

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Διευκρινίζεται ότι οι παραγγελίες στις οποίες έχετε ήδη προβεί, δεν καταλαμβάνονται από μεταγενέστερη αλλαγή των όρων. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική Γλώσσα.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρησή μας στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση εκτέλεσής τους για οποιαδήποτε αιτία. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αποθετική, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κ.λ.π.) τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, του σήματος, των εικόνων, γραφικών φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και προστατεύονται κατά τις οικείες διατάξεις. Ονόματα, σήματα, γραφικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησής μας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησής μας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής μας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό μας κατάστημα για: α/ Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, β/ Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., γ/ Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις, δ/ Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, ε/ Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, στ/ Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ζ/ Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και η/ Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρησή μας δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μας που θα έρθουν σε γνώση μας βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού μας καταστήματος διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) και τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/2019), με τον οποίο ελήφθησαν τα μέτρα εφαρμογής του άνω Κανονισμού.

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού μας καταστήματος σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού καταστήματός μας.

Περισσότερα παρακάτω

 

Ασφάλεια (Μέτρα Ασφαλείας)

Η επιχείρησή μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

1/ Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών, για τους σκοπούς που έχουμε λάβει την συγκατάθεσή σας και σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

2/ Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων: Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η επιχείρηση χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL και πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης DV SSL 2048bits.

3/ Απόρρητο Συναλλαγών:

Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη της επιχείρησής μας είναι εμπιστευτικές και απόρρητες και η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού καταστήματος ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 

Διεκπεραίωση Παραγγελιών – Πολιτική Τιμών:

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές εντός του Ελλαδικού χώρου. Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά τις ώρες λειτουργίας της εταιρείας εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής μας διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο πελάτης καταβάλλει κατά το χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος, το τίμημα το οποίο αναγράφονταν στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν κατά το χρόνο παραγγελίας.

 

Επιβεβαίωση Παραγγελίας:

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο διαδικτυακό μας κατάστημα. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας (παραγγελία σε αναμονή). Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας και εφόσον δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και τα προϊόντα είναι όλα διαθέσιμα στους προβλεπόμενους χρόνους θα λάβετε το επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν (παραγγελία σε επεξεργασία). Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση. Με την παράδοση της παραγγελίας σας λαμβάνετε τρίτο e-mail (ολοκλήρωση παραγγελίας). Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος, θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mails, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. Τα προϊόντα σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό και πάντως σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την σύναψη της σύμβασης.

 

Τρόποι Πληρωμής

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

α/ Πληρωμή με Paypal

β/ Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σε ασφαλές περιβάλλον τραπέζης (Τράπεζας Eurobank): μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD ή MAESTRO έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας ή χρεωστική κάρτα η οποία υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στην περίπτωση αυτή συνδέεστε απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ίδιας της τράπεζας, στην οποία δίνετε εσείς εντολή να χρεώσει τη κάρτα σας, ενώ τα στοιχεία της κάρτας σας δεν κοινοποιούνται εκτός Τράπεζας. Στη συνέχεια η τράπεζα μας ειδοποιεί ότι για την παραγγελία σας έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής συναλλαγή.

γ/ Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό μας λογαριασμό: Μπορείτε να προβείτε σε κατάθεση στον με αριθμό ΙΒΑΝ GR69 0260 9000 0001 2020 0064 706 λογαριασμό μας GR στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (δικαιούχος COLORSTYLE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠ.), προεξοφλώντας την παραγγελία σας (και τα έξοδα μεταφοράς). Αφού λάβουμε στο email μας (info@colorstylepaint.gr) αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης, θα προβούμε στην επεξεργασία και επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Εάν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών δεν λάβουμε αντίγραφο του καταθετηρίου, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αζημίως και η μεταξύ μας σύμβαση δεν θα θεωρείται καταρτισθείσα.

 

Αποστολή Παραγγελίας:

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας εντός πέντε (5) εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών Speedex.

Το κόστος αποστολής για όλη την Ελληνική Επικράτεια διαμορφώνεται στα

  • 2€ (συμπ. ΦΠΑ) για κάθε παραγγελία δυο δοκιμαστικών δειγμάτων
  • 3€ (συμπ. ΦΠΑ) για κάθε παραγγελία τεσσάρων δοκιμαστικών δειγμάτων
  • 5€ (συμπ. ΦΠΑ) για κάθε παραγγελία έξι ή οκτώ δοκιμαστικών δειγμάτων

 

Καθυστέρηση Παραγγελίας

Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους παρακάτω λόγους:

1.Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

2.Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση». Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε στο τηλέφωνο   (+30 210 6620713), τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρας έως και Παρασκευή, εκτός επίσημων αργιών, τις ώρες 09:00 έως 16:00.  

 

Πολιτική Επιστροφών:

Οι επιστροφές δεν γίνονται δεκτές. Δεκτή γίνεται η επιστροφή μόνο εφόσον υπάρχει λανθασμένη παράδοση προϊόντων από την εταιρεία και έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία.

 

Επιστροφή Μη Ελαττωματικού Προϊόντος-Δικαίωμα Αναιτιολόγητης Υπαναχώρησης από τον πελάτη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας της παράδοσης των προϊόντων. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α/ Ο πελάτης οφείλει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση, να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται πρέπει να συνοδεύεται και από το παραστατικό που εξέδωσε η επιχείρησή μας για την πώλησή του. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους επιβαρύνουν τον πελάτη. β/ Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται πάντα εγγράφως, με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου υπαναχώρησης (βρείτε εδώ το έντυπο της υπαναχώρησης)το οποίο αποστέλλεται στην επιχείρησή μας είτε μέσω συστημένου ΕΛΤΑ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην ηλεκτρονική δ/νση: info@colorstylepaint.gr) και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αποστείλουμε επιβεβαίωση (μέσω email) της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις λάβουμε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρησή μας υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από το χρόνο που έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση και λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχουμε προσφερθεί να συλλέξουμε τα αγαθά σε περίπτωση υπαναχώρησης, έχουμε δικαίωμα να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. γ/ Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με την χρήση του ίδιου μέσου πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρησή μας ενημερώσει εμπρόθεσμα (σύμφωνα με τα ανωτέρω) την Τράπεζα του πελάτη ή την πλατφόρμα PayPal περί της ακύρωσης της συναλλαγής, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού. δ/ Εξυπακούεται ότι το προϊόν που επιστρέφεται με δήλωση υπαναχώρησης του πελάτη δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, σε διαφορετική περίπτωση η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ή να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Το ίδιο ισχύει κι αν το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο ή ελλιπές. ε/ Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο πελάτης παρέχει την ανέκκλητη εντολή και την συναίνεσή του η επιχείρησή μας να δικαιούται να παρακρατάει από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, καθώς και την τυχόν κατά τα άνω αποζημίωσή της.

.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

-Η μεταξύ μας «σύμβαση» συνάπτεται από το σημείο που η ηλεκτρονική σας παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί με την αποστολή του σχετικού email προς εσάς με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν.

– Η επικοινωνία της επιχείρησης μ’ εσάς μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική δ/νση που δηλώσατε κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας, πληροί τις προϋποθέσεις της έγγραφης ενημέρωσής σας, έγγραφης γνωστοποίησης και έγγραφης επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Βεβαίως, όπου δεν προβλέπεται υποχρεωτικά ο έγγραφος τύπος, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και στο τηλέφωνο που δηλώσατε κατά την παραγγελία, είτε με κλήση προς αυτό είτε με γραπτό μήνυμα.

-Υποχρεούστε από τον νόμο να υποβάλλετε ακριβή και αληθή στοιχεία, καθώς και να παραλάβετε και να πληρώσετε την παραγγελία σας. Ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις, καθώς και αδιαφορία ή άρνηση παραλαβής της παραγγελίας σας μπορεί να επισύρουν νομικές κυρώσεις εις βάρος σας και η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας του πελάτη.

-Η επιχείρησή μας μπορεί να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

-Εάν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, οι εγκυρότητα των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Το ίδιο ισχύει κι αν τμήμα της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση Δικαστηρίου, τότε η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

-H επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή. Επομένως, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να διαβάζετε τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας όρους χρήσης και ασφαλείας ώστε να είστε πάντα ενήμεροι.

-Όλοι οι παρόντες όροι συμφωνούνται ουσιώδεις και σπουδαίοι και μόνον εγγράφως μπορούν να τροποποιηθούν από την επιχείρησή μας.

-Με την παρούσα δηλώνετε ότι διαβάσατε αυτούς τους όρους χρήσης και ασφαλείας και τους αποδέχεστε, αναγνωρίζοντας ότι εφαρμόζονται στη χρήση του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος καθώς και ότι διέπουν τις μεταξύ μας σχέσεις.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ), με τον οποίο θεσπίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων. Με τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/2019) αντικαταστάθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ελήφθησαν μέτρα εφαρμογής του άνω Κανονισμού (GDPR) και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης – πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

 

Τί είναι η Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων;

H Πολιτική Προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποία προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, πότε και γιατί, με ποίον τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε, αλλά και πώς και για ποίους λόγους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους. Επίσης, σας παρέχει πληροφορίες για τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η πολιτική αυτή λοιπόν σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω του καταστήματος ή μέσω του ιστοτόπου μας.

 

Τί είναι τα Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος Προσωπικά Δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, ηλεκτρονική δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ, οι ποίες προσδιορίζουν ή δύνανται να προσδιορίζουν την ταυτότητά σας.

 

Τι σημαίνει επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα (βλ. κατωτέρω). Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@colorstylepaint.gr

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται, δηλαδή το Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνα (κινητό ή/και σταθερό), την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address), στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, αντίγραφα εγγράφων που είναι αναγκαία για την παραλαβή προϊόντος για λογαριασμό τρίτου.

 

Cookies:

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για την αναγνώρισή του κάθε επισκέπτη. Όταν εισέρχεστε στο site μας, ένα Cookie καταγράφει τα στοιχεία σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα σας στο site. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να μπορέσουμε μεσοπρόθεσμα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία χρήσης του ιστοτόπου μας. Μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies από τις ρυθμίσεις του περιηγητή που χρησιμοποιείτε. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται είναι ανώνυμες και δε προκαλούν την παραμικρή βλάβη στη συσκευή σας.

 

Τύποι Cookies:

Αναγκαία Cookies & Cookies Λειτουργικότητας: Αυτή η κατηγορία cookies είναι απαταίτητη για την ομαλή λειτουργία ενός eCommerce ιστοτόπου γιατί “απομνημονεύει’ τις προτιμήσεις σας και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν λειτουργίες όπως η Wishlist ή το Site μας “θυμάται” τι έχετε στο καλάθι σας, την επόμενη φορά που θα επιστρέψετε στο site μας. Επίσης η απουσία αυτών καθιστούν αδύνατη ακόμα και την απλά προσθήκη προϊόντων στο καλάθι σας, καθιστώντας τα απαραίτητα για ένα eshop.

Cookies Analytics: Τα cookies αυτά συλλέγουν συμπεριφορικές πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιεί κάποιος επισκέπτης το site μας, ώστε να προσπαθούμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι μελετώντας τα.

Advertising Cookies: Είναι τα cookies αυτά που χρησιμοποιούνται για να βλέπετε ενδιαφέρουσες διαφημίσεις, σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας αποφεύγοντας έτσι την άναρχη πολιορκία σας από μαζικά μηνύματα και διαφημίσεις γενικού περιεχομένου. Παράλληλα παρέχουν σε εμάς στατιστικά δεδομένα για να βελτιώνουμε τις προσφορές και τις διαφημίσεις μας συνεχώς. Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να εξαιρέσετε τον εαυτό σας από τέτοια cookies.

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας.

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ.

 

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

i/ Για λόγους επικοινωνίας

Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο, οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, αποθηκεύονται από εμάς προκειμένου για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, για την συμμόρφωση με νομικές μας υποχρεώσεις, για τον χειρισμό των αιτημάτων, παραπόνων και ερωτημάτων σας εν σχέσει και με τα έννομα συμφέροντά μας.

 

ii/ Εκτέλεση Παραγγελίας

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν πραγματοποιείτε παραγγελία στο e-shop μας www.colorstylepaint.gr. Κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε στοιχεία σας, όπως Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνα (κινητό ή/και σταθερό), την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address), αλλά και επιπρόσθετα στοιχεία, όπως πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής, διαφορετική διεύθυνση αποστολής προϊόντων (προαιρετικά, όπου είναι απαραίτητο.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Ως εκ τούτου, διαβιβάζονται σε μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα σας κατά την εκτέλεση πληρωμής αποστέλλονται, αποκλειστικά και απευθείας από εσάς, σε παρόχους πληρωμών (Τράπεζα, PayPal). Κάνουμε χρήση αξιόπιστων συστημάτων ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.

 

iii/ Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.

 

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μιας παραγγελίας στο e-shop μας κάποια από τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες, που θα διενεργήσουν τη μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας. Οι μεταφορικές εταιρείες ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να ζητήσουν διευκρινήσεις αλλά και να σας ενημερώσουν για την παράδοση των προϊόντων σας.

Επίσης τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα σε εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης και marketing του e-shop και επεξεργασίας των πληρωμών.

Σε κάθε περίπτωση, διαβιβάζονται μόνον οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τους αντίστοιχους σκοπούς.

Τέλος, κατά την εκτέλεση πληρωμής τα δεδομένα σας αποστέλλονται αποκλειστικά και απευθείας από εσάς στον πάροχο που έχει αναλάβει την επεξεργασία της πληρωμής. Η επιχείρησή μας δεν συλλέγει/δεν αποθηκεύει δεδομένα σας σχετικά με την πληρωμή, όπως αριθμοί πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, στοιχεία λογαριασμών, κ.λ.π.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση, και σε κάθε περίπτωση για 20 έτη κατ’ ανώτατο.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει, κατόπιν επικοινωνίας σας με εμάς, για τον χειρισμό αιτημάτων, παραπόνων και ερωτημάτων σας, γίνεται μέχρι να διευθετηθεί κατάλληλα το σχετικό ζήτημα.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

 

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση (email) : info@colorstylepaint.gr

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρησή μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Όταν κρίνεται αναγκαίο γίνεται επανεξέταση και τροποποίηση των μέτρων ασφαλείας.

Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL για την κρυπτογράφηση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τον εξυπηρετητή μας (server).

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την επιχειρήσή μας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

i/ Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας, να λαμβάνετε ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

 

ii/ Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από εμάς να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς (λανθασμένες). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς (μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση), εάν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, είναι εύλογο,

 

iii/ Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»):

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχουμε. Ειδικότερα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία, οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία. Επίσης, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν αντιτάσσεστε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους όπως για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης, όπως προαναφέρθηκε, ή για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

iv/ Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν: α/ όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, β/ όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, γ/όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά αιτείστε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων και δ/ όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

v/ Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Το δικαίωμά σας αυτό είναι δυνατό να υπόκεινται σε νόμιμους περιορισμούς, μέσω νομοθετικών μέτρων, και με εξαίρεση βεβαίως της περίπτωσης κατά την οποία η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

 

vi/ Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (γεγονός που αποκλείει τα έντυπα αρχεία), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αφορούν και έχουν παρασχεθεί από εσάς και η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 

vii/ Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση : info@colorstylepaint.gr

 

viii/ Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει παραβιασθεί, είτε από εμάς, είτε από οποιονδήποτε άλλον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), με έδρα την Αθήνα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοιδήποτε από τα παραπάνω (υπό στοιχεία i έως viii) δικαιώματά σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@colorstylepaint.gr , είτε μέσω ταχυδρομείου (μέσω συστημένου ΕΛΤΑ) στην δ/νση ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΤΚ:69100

Σε περίπτωση δυσχέρειας ταυτοποίησης, επιφυλασσόσαστε του δικαιώματος να ζητάμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας, ενώ εάν η ταυτοποίηση παραμένει αποδεδειγμένα αδύνατη, μπορούμε να αρνηθούμε να απαντήσουμε.

 

Τροποποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας, όποτε κρίνουμε αυτό αναγκαίο. Επομένως, θα πρέπει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να διαβάζετε την αναρτημένη στην ηλεκτρονική μας σελίδα Πολιτική Προστασίας προκείμενου να είστε πάντα ενήμεροι.